Giáng Tam Thế Minh Vương

Giáng Tam Thế Minh Vương

Giáng Tam Thế Minh Vương, tên Phạn là Trailokya-vijaya. Hán dịch là: Thắng Tam Thế, Thánh Tam Thế, Nguyệt Yểm Tôn, Kim Cương Tồi Phá Giả, Phẫn Nộ Trì Minh Vương Tôn…
22899/10

Top

 

 

Mật Tông Tây Tạng

Giáng Tam Thế Minh Vương
18/03/2015, 03:21:06 PM , Post by Administrator
Giáng Tam Thế Minh Vương, tên Phạn là Trailokya-vijaya. Hán dịch là: Thắng Tam Thế, Thánh Tam Thế, Nguyệt Yểm Tôn, Kim Cương Tồi Phá Giả, Phẫn Nộ Trì Minh Vương Tôn…

Lại xưng là Giáng Tam Thế Minh Vương, Tam Thế Thắng Kim Cương, Thánh Tam Thế Minh Vương, Thắng Tam Thế Kim Cương, Giáng Tam Thế Kim Cương Bồ Tát hoặc xưng là Kim Cương Hồng Ca La (Vajra-hūṃ-kāra). Là một trong năm vị Đại Minh Vương, hay một trong tám vị Đại Minh Vương của Mật Giáo.

_Trong Trì Minh Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhātumaṇḍala) thì chia riêng thành 2 Tôn là Thắng Tam Thế (Giáo Lệnh Luân Thân của Phật Bộ) và Giáng Tam Thế (Giáo Lệnh Luân Thân của Kim Cương Bộ)

Thắng Tam Thế biểu thị cho Quả Đức tồi diệt Hoặc Chướng của chúng sinh, cùng với Giáng Tam Thế Minh Vương là đồng Thể khác tên. Trong trường hợp này thì Thắng Tam Thế Minh Vương là Hóa Thân của Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadravodhisatva) hay giáng phục Tham Sân Si trong ba đời của chúng sinh với Đại Tự Tại Thiên (Maheśvara) là chủ của ba cõi cho nên có tên gọi là Giáng Tam Thế (hoặc Hàng Tam Thế) và là Giáo Lệnh Luân Thân (Ādeśana-cakra-kāya) của Phật Bộ (Buddha-kulāya)

Do Tôn này đại biểu cho sự giáng phục 3 độc Tham Sân Si và 3 cõi Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới cho nên xưng là Giáng Tam Thế và có tên gọi là Giáng Tam Thế (hoặc Hàng Tam Thế). Trong trường hợp này thì Giáng Tam Thế Minh Vương là Hóa Thân của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) và là Giáo Lệnh Luân Thân của Kim Cương Bộ (Vajra-kulāya)

_Y theo Mật Giáo lưu truyền thì tu tập Giáng Tam Thế Minh Vương Pháp có công năng chủ yếu là Điều Phục, tức là giáng phục Thiên Ma. Nếu trì tụng Chân Ngôn của một Minh Vương này ắt vô lượng vô biên Ma Giới liền bị khổ não nóng bức. Phàm các quyến thuộc của các Ma có ý quấy rối người tu hành, khi nghe được Chân Ngôn của một Minh Vương này thời chẳng những không có cách gây chướng, thậm chí còn trở thành tôi tớ theo hầu người tu hành.

Tu tập một Pháp Minh Vương này cũng hay đắc được Công Đức của nhóm: đánh thắng gậy gộc, trừ bệnh, được người kính yêu…

1_ Thắng Tam Thế (Trailokya-vijaya):

Tôn này đại biểu cho sự giáng phục Tham Sân Si trong ba đời của chúng sinh với Đại Tự Tại Thiên (Maheśvara) là chủ của ba cõi. Tôn này là Hóa Thân của Phổ Hiền Bồ Tát và là Giáo Lệnh Luân Thân của Phật Bộ Tôn Hình: Thân màu đen xanh, chung quanh thân có lửa mạnh bao vây, đầu đội mão báu, mặt có ba mắt, ló hai nanh bén nhọn hướng lên trên, hiện tướng phẫn nộ, tay phải cầm cây kích có ba chia, tay trái cầm chày Kim Cương Tam Cổ, ngồi trên bàn đá.

Mật Hiệu là: Tối Thắng Kim Cương

2_ Giáng Tam Thế (Vajra-hūṃ-kāra):

Tôn này là Hóa Thân phẫn nộ của Kim Cương Tát Đỏa hay giáng phục 3 độc Tham Sân Si và 3 cõi Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới cho nên xưng là Giáng Tam Thế và là Giáo Lệnh Luân Thân của Kim Cương Bộ. Tôn Hình: Thân màu xanh có 3 mặt, 8 cánh tay hoặc 4 mặt 8 cánh tay. Lưng sinh lửa rực, ngồi trên hoa sen. Hai tay thứ nhất kết Giáng Tam Thế Ấn. Bên trái: tay thứ hai cầm cây cung, tay thứ ba cầm sợi dây, tay thứ tư cầm cây Tam Xoa Kích. Bên phải: tay thứ hai cầm mũi tên, tay thứ ba cầm cây kiếm, tay thứ tư cầm cái chuông Ngũ Cổ.

Mật Hiệu là: Tối Thắng Kim Cương, Hồng Ca La Kim Cương (Vajra-Hūṃ- kāra)

 

Nguồn: Sưu Tầm

Bài viết khác:

Liên hệ Hướng dẫn Thanh toán
Thành công!
Đặt hàng: 0909 4444 15, Giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
Giỏ hàng 0
Sản phẩm đã xem 0