Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương Tâm Chú

Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương Tâm Chú

Lăng Nghiêm Thần Chú gồm có 427 câu. Chú này được xưng là Chú Vương. Khi Đức Phật vì cứu Tôn Giả A Nan (Ānanda) cho nên từ trong Nhục Kế (Uṣṇīṣa) trên đỉnh đầu phóng ra trăng luồng ánh sáng vô úy báu, trong ánh sáng phun ra hoa sen ngàn cánh, có một vị Như Lai ngồi trên hoa sen. Vị Hóa Phật (Nirmāṇa-buddha) ấy cũng là Đế Thù La Thi (Tejoraśi), lại còn hiện ra hằng hà sa số vị Nội Mật Bồ Tát với Kim Cương Thần tràn đầy hư không.
21379/10

Top

 

 

Mật Tông Tây Tạng

Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương Tâm Chú
18/03/2015, 03:57:24 PM , Post by Administrator
Lăng Nghiêm Thần Chú gồm có 427 câu. Chú này được xưng là Chú Vương. Khi Đức Phật vì cứu Tôn Giả A Nan (Ānanda) cho nên từ trong Nhục Kế (Uṣṇīṣa) trên đỉnh đầu phóng ra trăng luồng ánh sáng vô úy báu, trong ánh sáng phun ra hoa sen ngàn cánh, có một vị Như Lai ngồi trên hoa sen. Vị Hóa Phật (Nirmāṇa-buddha) ấy cũng là Đế Thù La Thi (Tejoraśi), lại còn hiện ra hằng hà sa số vị Nội Mật Bồ Tát với Kim Cương Thần tràn đầy hư không.

Kinh Lăng Nghiêm nói rằng: “Như Lai ở mười phương nhân vào Chú Tâm này mà được Vô Thượng Chính Biến Tri Giác. Chúng sinh đời Mạt Thế có thể tự mình tụng thì lửa chẳng thể thiêu đốt, nước chẳng thể cuốn chìm, độc lớn độc nhỏ chẳng thể gây hại, hết thảy nẻo ác thảy đều chẳng thể bám dính, hay khiến cho người phá Giới được Giới Căn thanh tịnh, người không có Trí Tuệ thì khiến được Trí Tuệ.

Tất cả tội chướng giống như nước nóng làm tiêu tan băng tuyết, chẳng lâu đều được ngộ Vô Sinh Nhẫn, sau khi chết thì tùy theo Nguyện mà sinh về Tịnh Thổ ở mười phương. Có trì tụng Chú này, hoặc đeo trên thân thì cầu con trai con gái đều được con trai con gái, cầu sống lâu sẽ được sống lâu, cầu quả báo viên mãn thì mau được viên mãn, cũng hay bảo hộ các người tu hành nhập vào Tam Ma Địa (Samādhi), lại không có Ma Oán đi đến bên trong gây não hại được”

Lăng Nghiêm Vương Tâm Chú:

“Ông, a noa liệt, a noa liệt, duy hạ đạt, duy hạ đạt, bàn đạt bàn đạt, bàn đạt nễ bàn đạt nễ, hoài lạt, phạp cập lạt bá ni, phạ đô, hồng, bột lỗ mẫu, phạ đô, thoa cáp”

OṂ_ ANALE ANALE, VIŚADA VIŚADA, BANDHA BANDHA, BANDHANI BANDHANI, VAIRA VAJRA-PĀṆI PHAṬ HŪṂ BHRŪṂ PHAṬ SVĀHĀ

Chân Phật Hành Giả trì Chú này thì có thể dùng như quán tưởng này: “Khi tụng Chú thời đem một chữ Chú màu vàng ròng (Phạn văn) Bột Lỗ Mẫu (ゔ:BHRŪṂ) an ở đỉnh đầu của Hành Giả, phóng ánh sáng chiếu tất cả chúng sinh.

Bột Lỗ Mẫu (ゔ:BHRŪṂ) là chữ chủng tử của Đại Nhật Như Lai Phật Đỉnh

Công Đức của Chú này rất lớn, có lợi ích như bên dưới:

.) Kéo dài tuổi thọ (diên thọ)

.) Không có Ma Oán

.) Cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái

.) Được quả vị Vô Sinh Pháp Nhẫn

.) Nước, lửa, tất cả chất độc chẳng thể gây hại

.) Trừ tất cả Chú ác khiến phải chịu hàng phục

.) Được Tuệ vô thượng

Nguồn: Sưu Tầm

Bài viết khác:

Total: 32
Liên hệ Hướng dẫn Thanh toán
Thành công!
Đặt hàng: 0909 4444 15, Giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
Giỏ hàng 0
Sản phẩm đã xem 0