Bất Động Minh Vương

Bất Động Minh Vương

Bất Động Minh Vương (Acala-vidya-rāja). Lại xưng là Bất Động Kim Cương Minh Vương (Acala-vajra-vidya-rāja), Bất Động Tôn (Acala-nātha), Vô Động Tôn, Vô Động Tôn Bồ Tát... là một trong 5 vị Đại Minh Vương, một trong 8 vị Đại Minh Vương.
42629/10

Top

 

 

Mật Tông Tây Tạng

Bất Động Minh Vương
18/03/2015, 04:15:43 PM , Post by Administrator
Bất Động Minh Vương (Acala-vidya-rāja). Lại xưng là Bất Động Kim Cương Minh Vương (Acala-vajra-vidya-rāja), Bất Động Tôn (Acala-nātha), Vô Động Tôn, Vô Động Tôn Bồ Tát... là một trong 5 vị Đại Minh Vương, một trong 8 vị Đại Minh Vương.

Tôn này còn có các tên gọi khác là: Bất Không Thánh Giả Vô Động Uy Đức Vương, Thánh Vô Động Tôn Ma Ha Uy Nộ Vương, Vô Động Đại Uy Đức Kim Cương, Vô Lượng Lực Thánh Giả, Bất Động Tôn Minh, Đại Mãnh Bất Động Lực Giả, Bất Động Đại Hữu Tình, Vô Động Bất Động Tôn, Bất Động Sứ Giả...Mật Hiệu là Thường Trụ Kim Cương

_ Thắng Quân Bất Động Bí Mật Nghi Quỹ ghi nhận rằng: Bất Động Minh Vương mặc áo màu đỏ, nghiêng eo, quần đùi màu đỏ. Bên trái có một lọn tóc rũ xuống đến lỗ tai, mắt trái hơi nhìn nghiêng, tay trái cầm sợi dây, tay phải cầm cây kiếm dựng thẳng với đầu kiếm như dạng hình cánh hoa sen, đi Kiếm Ủng, đeo vật trang sức có khảm Xà Cừ, ở trên bàn đá, cau mày trợn mắt giận dữ (sân mục), Tự thân màu vàng đỏ, dạng phẫn nộ khiến cho tất cả chúng sinh đều run sợ.

Bất Động Minh Vương là thân ứng hoá của Đại Nhật Như Lai (Vairocanatathāgata) thọ nhận Giáo Mệnh của Đức Như Lai, hiện bày tướng phẫn nộ, trường trụ trong Tam Muội Hoả Sinh hay thiêu đốt hết chướng nạn bên trong bên ngoài với các phiền não, tồi diệt tất cả Ma Quân oán địch.

Tôn này là Giáo Lệnh Luân Thân (Ādeśana-cakra-kāya) của Đại Nhật Như Lai, hay giáng phục tất cả Ma (Māra)

Do Tôn này có Thệ Nguyện làm tôi tớ của chư Phật, thực hành mọi công việc, nhận thức ăn dư thừa do hành giả cúng dường, ngày đêm ủng hộ hành giả, khiến cho người ấy viên mãn Vô Thượng Bồ Đề, cho nên Ngài có tên gọi là Bất Động Sứ Giả, Vô Động Sứ Giả (Acala-ceṭaka).

_ Thắng Quân Bất Động Nghi Quỹ ghi nhận bốn Hoằng Nguyện của Bất Động Minh Vương là:

1_ Thấy được thân Ta liền phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta)

2_ Nghe được tên Ta sẽ đoạn ác tu thiện

3_ Nghe được Ta nói sẽ được Đại Trí Tuệ

4_ Biết được Tâm Ta ắt tức thân thành Phật

Ngoài ra Bất Động Minh Vương đối với việc hộ trì Mệnh Căn của chúng sinh cũng có Công Đức thù thắng.

_ Thắng Quân Quỹ ghi rằng: “Pháp Bất Động có ý nghĩa là hay bảo hộ Tâm Bồ Đề, tức bảo hộ chư Phật Bồ Đề, chúng sinh Bồ Đề. Bảo hộ chư Phật Bồ Đề. Phàm Thể của Tâm Bồ Đề là Thức thứ tám (Ālayavijñāna), Thức này tức là chư Phật, Thức này không có khởi đầu không có kết thúc (vô thủy vô chung) có hiệu là Vô Lượng Thọ Phật (Amitāyuḥ-buddha).

Tất cả mệnh căn của chúng sinh đều gìn giữ trên Thức thứ tám, Mệnh Căn này bảo hộ khiến cho chẳng động tức là Bất Động Minh Vương vậy

Bảo hộ chúng sinh Bồ Đề. Phàm giữ gìn Phong Luân của Thế Giới sự, ấy là tuổi thọ của tất cả chúng sinh, tức là gió của hơi thở, hơi thở ngưng thì chết. Thế nên Bất Động bảo vệ hơi thở của cõi Phật, hơi thở của chúng sinh”

_ Thâm Bí Khẩu Quyết nói rằng: “Chữ chủng tử của Bất Động Minh Vương đại biểu cho Bản Thệ thọ mệnh lâu dài của tất cả chúng sinh nên dùng chữ 㜪 (Hūṃ) làm chủng tử. Do Bất Động Minh Vương này đặc biệt có Bản Thệ sống lâu, nên dùng chữ 㪩 (Hāṃ) làm chủng tử.

Tuổi thọ của con người tức là hơi thở, mà hơi thở lại là gió. Thế nên Sớ 10 nói rằng: “Mệnh là Gió, gió là Tưởng, Tưởng là Niệm. Mệnh Căn như vậy là Tưởng hơi thở ra vào, hơi thở ra vào của sinh mệnh. Do vậy chữ 㪩 (Hāṃ) là Phong Luân biểu thị cho ý nghĩa sống lâu

Chính vì thế cho nên Lập Ấn Tạp nói rằng “Lại khi Chính Báo dứt Sống thêm được sáu tháng” Dựa vào Văn bày mà tu Pháp Diên Mệnh vậy.

_ Quỹ ghi rằng: “Pháp trừ chết yểu. Dùng cỏ Cốt Lự thấm với bơ, sữa, Mật làm thành Hộ Ma (Homa: Pháp dùng lửa thiêu đốt) mười vạn biến thì hay trừ ách nạn lớn như là người dân trong nước bị chết yểu bởi bệnh dịch lưu hành, nên gọi là Yểu Tử Nạn (nạn chết yểu)” Lại nói rằng: “Pháp trừ tai nạn chết chóc. Dùng sữa làm Hộ Ma một ngàn biến thì hay trừ khử tai nạn chết chóc”

_ Đế Lị Kinh cũng nói: “Lại dùng cỏ Cú Lô hòa với bơ, sữa, Mật rưới vào trong lửa, thiêu đốt mười vạn lần thời hay trừ diệt bệnh Đại Dịch”. Đặc biệt là Pháp Bất Động còn được dùng trong việc an gia trấn quốc

Quyến thuộc của Bất Động Minh Vương thường được ghi nhận là:

.) Hai vị Đồng Tử: Căng Yết La Đồng Tử và Chế Tra Ca Đồng Tử. Trong 2 vị Đồng Tử này thì Căng Yết La biểu thị cho Đức Từ Dẫn Ích dẫn dắt chúng sinh xa lìa Tả Đạo, vào hẳn trong Phật Đạo. Chế Tra Ca biểu thị cho sự giáng phục tính ác khó giáo hóa của chúng sinh.

.) Ba vị Đồng Tử: Căng Yết La Đồng Tử, Chế Tra Ca Đồng Tử và Liên Hoa Đồng Tử. Ba vị Đồng Tử này biểu thị cho sự nhiếp các Tôn thuộc ba Bộ của Thai Tạng Giới. Trong đó Căng Yết La biểu thị cho đặc tính của Phật Bộ, Chế Tra Ca biểu thị cho đặc tính của Kim Cương Bộ, Liên Hoa Đồng Tử biểu thị cho đặc tính của Liên Hoa Bộ

.) Bốn vị Đồng Tử: Căng Yết La Đồng Tử, Chế Tra Ca Đồng Tử, Liên Hoa Đồng Tử và Cát Tường Đồng Tử

.) Năm vị Sứ Giả: Căng Yết La Đồng Tử, Chế Tra Ca Đồng Tử, Câu Lợi Ca La Long Vương (Kulika-nāga-rāja), Tu Mâu Dược Xoa Nữ, Liên Hoa Cát Tường Nữ

.) Tám vị Đồng Tử: Tuệ Quang Bồ Tát, Tuệ Hỷ Bồ Tát, A Nậu Đạt Bồ Tát, Chỉ Đức Bồ Tát, Ô Câu Bà Nga, Thanh Tịnh Tỳ Khưu, Căng Yết La, Cế Tra Ca. 8 vị Đồng Tử biểu thị cho bốn Trí và bốn Ba La Mật. Trong đó Tuệ Quang biểu thị cho Bồ Đề Tâm Môn, Tuệ Hỷ biểu thị cho Phước Đức Môn, A Nậu Đạt biểu thị cho Trí Tuệ Môn, Chỉ Đức biểu thị cho Tinh Tiến Môn, Ô Câu Bà Nga biểu thị cho Bồ Đề Tâm Hạnh, Thanh Tịnh Tỳ Khưu biểu thị cho Phước Đức Tâm Hạnh, Căng Yết La biểu thị cho Từ Bi Tâm Hạnh, Chế Tra Ca biểu thị cho Phương Tiện Tâm Hạnh.

 .) 12 vị Sứ Giả: Tuệ Quang Bồ Tát, Tuệ Hỷ Bồ Tát, Chỉ Đức Bồ Tát, A Nậu Đạt Bồ Tát, Ô Câu, Ba Khổ, Thanh Tịnh Tỳ Khưu, Liên Hoa Cát Tường Nữ, Tu Mâu Dược Xoa, Căng Yết La Đồng Tử, Chế Tra Ca Đồng Tử, Câu Lực Ca La Đồng Tử.

.) 36 vị Đồng Tử: Căng Già La đồng tử, Chế Sất Ca đồng tử, Bất Động Huệ đồng tử, Quang Võng Thắng đồng tử, Vô Cấu Quang đồng tử, Kế Tử Nhĩ đồng tử, Trí Tuệ Tràng đồng tử, Chất Đa La đồng tử, Triệu Thỉnh Quang đồng tử, Bất Tư Nghị đồng tử, La Đa La đồng tử, Ba La Ba La đồng tử, Y Ê La đồng tử, Sư Tử Quang đồng tử, Sư Tử Tuệ đồng tử, A Bà La Để đồng tử, Trì Kiên Bà đồng tử, Lợi Xa Tỳ đồng tử, Pháp Hiệp Hộ đồng tử, Nhân Đà La đồng tử, Đại Quang Minh đồng tử, Tiểu Quang Minh đồng tử, Phật Thủ Hộ đồng tử, Pháp Thủ Hộ đồng tử, Tăng Thủ Hộ đồng tử, Kim Cương Hộ đồng tử, Hư Không Hộ đồng tử, Hư Không Tạng đồng tử, Bảo Tạng Hộ đồng tử, Cát Tường Diệu đồng tử, Giới Quang Tuệ đồng tử, Diệu Không Tạng đồng tử, Phổ Hương Vương đồng tử, Thiện Nễ Sư đồng tử, Ba Lợi Ca đồng tử, Ô Bà Kế đồng tử

.) 48 vị Sứ Giả: Kiền Đạt Dược Xoa Vương, Thi Khí Đại Phạm Vương, Thất Thiên Ngũ Mẫu Dạ Xoa Vương, Sơ Thiền Nhã Ca Đại Phạm Vương, Nhị Tam Tứ Thiền Đại Minh Vương, Tam Thập Tam Thiên Các Các Thiên Vương, A Ca Ni Đa Thiên Vương, Ương Câu Tướng Ca La Vương, Tu La Kim Phộc Vương, Đại Bát Sa La Vương, Bạt Khổ Bà La Vương, Đa La Ca Vương, Ngũ Đầu Mật Chú Vương, Quang Hỏa Diễm Ma Vương, Ngũ Thiên Nhân Tán La Vương, Thần Mẫu Đại Tiểu Chư Vương, Trùy Chung Ca La Đại Vương, Ca Tỳ La Tu Pháp Vương, Dược Xoa Chư Thiên Vương, Tam Giới Bạt Thiên Đại Vương, Đa Đà Thiên Hóa Thiên Vương, Diêm La Chư Thiên Vương, Giai Tương Trì Thiên Vương, Kim Dạ Tu La Vương, Thần Dẫn Nhiếp Đại Sĩ Vương, Nhị Thập Bát Tú Chư Đại Vương, Nhất Thiết Chư Pháp Thọ Dụng Vương, Ca Diệp Đại Chú Đại Sĩ Vương, Nhất Nhất Các Hữu Đại Sĩ Vương, Hộ Trì Chư Pháp Vương, Hồng Phát Đa La Vương, Tô Tiểu Bạt Khổ Vương, Cấp Cấp Đại Tiểu Thần Đại Vương, Na Phạ Ca La Vương, Tất Để Địa Đại Sĩ Vương, Thần Vương Quyến Thuộc Đại Vương, Ma Đăng Ca La Thiên Nhân Vương, Thiên Địa Thọ Dụng Đại Minh Vương, Chư Thần Giai Đắc Đại Vương, Nhất Nhất Đông Tây Nam Bắc Vương, Mật Chú Thọ Trì Vương, Ca Diệp Đại Vương, Sa La Đại Thần Vương, Mạc Chú Đại Chú Đại Minh Vương, Hội Tập Thần Vương, Thái Nhất Đức Vương, Nhất Thiết Chư Thần Vương.

Trong 48 vị Sứ Giả này thì 24 vị Sứ Giả đầu tiên biểu thị cho nghĩa Phát Tâm thành Phật, 24 vị Sứ Giả sau biểu thị cho nghĩa Tu Quả thành Phật

.) Riêng Pháp tu sai khiến Câu Lực Ca Long Vương (Kulika-nāga-rāja) thì được ghi nhận trong Bất Động Sứ Giả Đà La Ni Bí Mật Pháp là: “Nếu muốn sai khiến Cổ Lực Ca Long Vương (Kulika-nāga-rāja). Ở trên tường vách, vẽ một cây kiếm, dùng Cổ Lực Ca Long Vương quấn quanh trên cây kiếm, hình Rồng như con rắn, giữa cây Kiếm viết chữ A (ㅥ), trong Tâm cũng tự mình quán cây kiếm này với chữ, mỗi mỗi thật rõ ràng, Tâm niệm Bất Động Sứ Giả, tụng 108 biến, một ngày ba thời, đủ sáu tháng, tụng càng nhiều càng tốt. Nếu đủ tháng xong, sau đó Cổ Lực Ca Long Vương tự hiện hình, làm hình dạng con người, thường đi theo, nhận sự sai khiến”.

Tín ngưỡng Bất Động Minh Vương được truyền bá từ Ấn Độ qua các nước Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn. Đặc biệt ở Nhật Bản, tín ngưỡng Bất Động Minh Vương nhận được sự sùng bái nhiệt liệt của dân gian. Khi đến đất nước này, chúng ta có thể nhìn thấy Tôn Tượng của Bất Động Minh Vương, hình tượng của các vị Đồng Tử, Mạn Trà La với Pháp cúng dường.

 

 

Nguồn: Sưu Tầm

Bài viết khác:

Liên hệ Hướng dẫn Thanh toán
Thành công!
Đặt hàng: 0909 4444 15, Giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
Giỏ hàng 0
Sản phẩm đã xem 0