A Súc Phật

A Súc Phật

A Súc Phật tên Phạn là Akṣobhya. Hán dịch là: A Súc, A Súc Tỳ, A Súc Bệ. Dịch ý là Bất Động, Vô Động, Bất Động, Vô Động, Vô Nộ, Vô Sân Khuể, Vô Phẫn Nộ... là Đức Phật Đà của Thế Giới Diệu Hỷ (Abhirati) ở phương Đông và là một trong năm Trí Như Lai
23359/10

Top

 

 

Mật Tông Tây Tạng

A Súc Phật
18/03/2015, 04:07:24 PM , Post by Administrator
A Súc Phật tên Phạn là Akṣobhya. Hán dịch là: A Súc, A Súc Tỳ, A Súc Bệ. Dịch ý là Bất Động, Vô Động, Bất Động, Vô Động, Vô Nộ, Vô Sân Khuể, Vô Phẫn Nộ... là Đức Phật Đà của Thế Giới Diệu Hỷ (Abhirati) ở phương Đông và là một trong năm Trí Như Lai
 A Súc (Akṣobhya) tức là ý nghĩ: chẳng tức giận, không có phẫn nộ. Do đó có tên gọi là Bất Động hoặc Vô Động.
 
Bất Động này là chỉ sự chẳng động của thân, sự chẳng động của tâm đối với tất cả. Sự chẳng động của Tâm (tâm bất động) chỉ Tâm chẳng thọ nhận nơi dao động của tạp nhiễm, chẳng bị lay động bởi tám loại gió (bát phong); khi mới phát Tâm, trong lý Nhân Duyên chẳng bị lay động bởi Tâm sân (giận dữ). Còn sự chẳng động của thân (thân bất động) là chỉ Tam Muội Thường Trụ
 
Kinh A Súc Phật Quốc nói rằng: “Trước đây rất lâu xa, A Súc Phật từng hầu cận phụng sự Đức Đại Mục Như Lai (lại dịch là Quảng Mục Như Lai) phát khởi Thệ Nguyện “đối với chúng sinh chẳng dấy lên sự giận dữ” mà được tên gọi là A Súc (Vô Phẫn Nộ: không có phẫn nộ).Trải qua nhiều kiếp tu hành, liền ở Thế Giới Diệu Hỷ (Abhirati) thuộc phương Đông thành Phật. Tại cõi ấy, Đức Phật A Súc có nguyện lực là: “Ở trong cõi Phật này không có ba nẻo ác, tất cả con người đều hành việc lành, niệm Dâm Nộ Si rất mỏng, không có Tà Thuyết, Ngoại Đạo”. Cõi này không có quốc vương mà dùng A Súc Phật làm Pháp Vương (Dharma-rāja), cảnh giới rất thù thắng, tức là nơi cảm nhận Bản Nguyện của Đức Phật A Súc”.
 
Kinh Đại Bảo Tích ghi rằng: “Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe Pháp Môn Công Đức của A Súc Phật rồi khéo hay thọ trì, đọc tụng thông lợi, nguyện sinh về cõi nước ấy cho đến khi chết thì Bất Động Như Lai hộ niệm cho người ấy chẳng để cho các Ma với quyến thuộc của Ma làm thoái chuyển Tâm ấy”
 
_Mật Tông Phật Giáo ghi nhận A Súc Phật là Thân Đẳng Giác (Samyaksaṃbodhi-Kāya) của Kim Cương Bình Đẳng (samatā-vajra) được tuôn ra từ Đại Viên Kính Trí (Adarśa-jñāna) của Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathāgata), tượng trưng cho Đức đặc biệt Bình Đẳng của tất cả chư Phật. Người mới phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta), do duyên gia trì của A Súc Phật mà hay thành chứng viên mãn Tâm Bồ Đề. 
 
Kinh Phật ghi nhận hình tượng của A Súc Phật là: thân màu xanh lam, trật áo hở vai phải, tay trái nắm quyền cầm góc áo cà sa, tay phải duỗi năm ngón, ngón tay chỉ xuống đất, để ở đầu gối phải.
 
 
 

Nguồn: Sưu Tầm

Liên hệ Hướng dẫn Thanh toán
Thành công!
Đặt hàng: 0909 4444 15, Giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
Giỏ hàng 0
Sản phẩm đã xem 0