Top

 

 

Mật Tông Tây Tạng

09/03/2015, 02:37:22 PM
Bạch Tản Cái Phật Đỉnh

Bạch Tản Cái Phật Đỉnh có tên Phạn Sitàtapatra-uṣṇīṣa (dịch âm là Tất đát bát đát la Ô Sắt Nị Sa) hay Uṣṇīṣa-sitàtapatra (dịch âm là Ô Sắt Nị Sa Tát đát đa bát đát la). Dịch nghĩa là Bạch Tản Phật Đỉnh, Tản Cái Phật Đỉnh, Tản Phật Đỉnh, Bạch Tản Cái Phật Đỉnh.

Chi tiết

09/03/2015, 02:10:57 PM
Pháp Chọn Lựa Đất Cùa Phạm Thiên

Kinh Đại Phạm Thiên Vương Nội Bí Mật có ghi rằng: “Lúc Đức Như Lai còn ở Nhân Địa thời trong năm trăm vạn đời làm Trì Chú Tiên Nhân. Mỗi khi du lịch các núi, ẩn cư ở Tịnh Thất…thường cảm thấy các vị Phạm Thiên đi đến thị vệ, cũng có tám Bộ Trời Rồng đi đến hiện thân. Tuy có tướng Thiện nhưng bị Ma gây phiền não nên việc Pháp chẳng thành. Hoặc vì tụng Chú chẳng y theo Phạn hồi (sự xoay vòng quanh của chữ Phạn), hoặc vì hành Pháp ở đất gập ghềnh, hoặc làm Mạn Trà La (Maṇḍala: Đàn Trường) mà chẳng được đất tốt…

Chi tiết

03/09/2014, 10:49:14 AM
Kim Cương Thủ Bồ tát – Vajrapani

Vajrapāṇi (Phạn ngữ vajra là “tia sét” hay “kim cương” và pāṇi, là. “trong bàn tay”) là một trong những vị Bồ Tát đầu tiên của Phật giáo đại thừa. Ngài là người bảo vệ và hướng dẫn của nhà Phật, và tượng trưng cho quyền năng của chư Phật. Kim Cương Thủ được sử dụng rộng rãi trong các tác phẩm hội họa Phật giáo như là một trong ba vị bảo hộ xung quanh đức Phật.

Chi tiết

Total: 33
Liên hệ Hướng dẫn Thanh toán
Thành công!
Đặt hàng: 0909 4444 15, Giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
Giỏ hàng 0
Sản phẩm đã xem 0