Top

 

 

Mật Tông Tây Tạng

18/03/2015, 11:07:53 AM
Đại Nguyên Soái Minh Vương

Đại Nguyên Soái Minh Vương, tên Phạn là Āṭavaka, dịch âm là A Tra Bà Câu, hay A Tra Bạc Câu. Dịch Ý là Khoáng Dã Quỷ Thần Đại Tướng hay Lâm Dã Khoáng Dã Quỷ Thần, hoặc Vô Tỷ Lực Đẳng… là Tổng Soái của Minh Vương Bộ (Vidyarāja-kulāya).

Chi tiết

11/03/2015, 05:52:55 PM
Phật Nhãn Phật Mẫu Bách Tự Minh

Phật Nhãn Phật Mẫu Tên Phạn là: Buddha-locanī, dịch âm là: Một Đà Lộ
Tả Nẵng, Bộ Đà Lỗ Sa Na. Lại xưng là Phật Nhãn, Phật Nhãn Tôn, Phật Mẫu Tôn, Phật Mẫu Thân, Phật Nhãn Bộ Mẫu, Phật Nhãn Minh Phi, Hư Không Nhãn Minh Phi, Hư Không Tạng Nhãn Minh Phi, Nhất Thiết Như Lai Phật Nhãn Đại Kim Cương Cát Tường, Nhất Thiết Phật Mẫu Tôn

Chi tiết

11/03/2015, 05:48:29 PM
Uế Tích Kim Cang Bách Tự Minh

Uế Tích Kim Cương, tên Phạn là Ucchuṣma, dịch âm là Ô Bộ Sắt Ma, Ô Sắt Sa Ma, Ô Sô Tháp Ma, Ô Xu Sa Ma, Ô Sô Sắt Ma...Dịch ý là : Bất Tịnh Khiết, Trừ Uế, thiêu đốt Uế Ác...

Chi tiết

11/03/2015, 05:42:06 PM
Cát Tường Hắc Lỗ Ca Bách Tự Minh

(Bách Tự Minh của Śrī-heruka)

Chi tiết

11/03/2015, 05:34:56 PM
Trường Thọ Phật

Hồng Danh A Di Đà được ghi nhận qua tên Phạn là Amṛta có nghĩa đen là bất tử, nghĩa bóng là Cam Lộ và Hồng Danh này đã được ghi nhận rất nhiều trong các Đà La Ni của Mật Giáo.

Chi tiết

Total: 33
Liên hệ Hướng dẫn Thanh toán
Thành công!
Đặt hàng: 0909 4444 15, Giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
Giỏ hàng 0
Sản phẩm đã xem 0