Top

 

 

Mật Tông Tây Tạng

18/03/2015, 03:21:06 PM
Giáng Tam Thế Minh Vương

Giáng Tam Thế Minh Vương, tên Phạn là Trailokya-vijaya. Hán dịch là: Thắng Tam Thế, Thánh Tam Thế, Nguyệt Yểm Tôn, Kim Cương Tồi Phá Giả, Phẫn Nộ Trì Minh Vương Tôn…

Chi tiết

18/03/2015, 03:04:26 PM
Bách Tự Minh Chân Ngôn

Kim Cương Tát Đỏa Bách Tự Minh Chân Ngôn có nghĩa bí mật, Công Đức rất hoành vĩ. Sau khi tu Pháp, trì niệm Chú này ba biến thì hết thảy lỗi với sự lầm lần hoặc chảy rỉ của Pháp tu như đồng với một dạng mặt trăng lớn phóng ánh sáng giúp cho toàn vẹn, chẳng vướng lỗi trái ngược với chư Phật Bồ Tát…

Chi tiết

18/03/2015, 11:39:16 AM
Chuẩn Đề Phật Mẫu

Cuṅdhe: Chuẩn Đề được dịch âm từ các tên Phạn là Cundī, Cuṇṭi, Cuṇḍhi, Kuṇḍi, Cuṅdhe, Cunde, Cuṃdi, Cuṃdhe, Śuddhe (Trong các tên Phạn này thì 2 tên thường được dùng là Cuṅdhe với Śuddhe) và được phiên dịch theo các ý nghĩa là Khiết Tĩnh, Thanh Tịnh, Diệu Nghĩa, Minh Giác, Hộ Trì Phật Pháp. Đây là vị Bồ Tát hay hộ mệnh và tế độ các chúng sinh khiến cho ngộ giải Phật Quả .

Chi tiết

18/03/2015, 11:23:53 AM
Phổ Cúng Dường Chân Ngôn

Phổ Cúng Dường Chân Ngôn lại có tên gọi là Đại Hư Không Tạng Phổ Cúng Dường Chân Ngôn
Phổ như một dạng của hư không rộng lớn vô biên, hư không hay sinh ra kho báu cúng dường vô lượng vô tận. Công Đức ấy cũng là vô lượng vô tận.

Chi tiết

18/03/2015, 11:17:45 AM
Bát Nhã Phật Mẫu Tâm Chú

Bát Nhã Phật Mẫu được giới thiệu trong Đại Bát Nhã Ba La Mật Kinh cùng
với Bát Nhã Tâm Kinh. Do tất cả các Như Lai ba đời đều y theo Bát Nhã Diệu Trí ngộ Đạo, chứng Giác cho nên xưng điều ấy là Năng Xuất Tam Thế Chư Phật Đại Phật Mẫu

Chi tiết

Total: 33
Liên hệ Hướng dẫn Thanh toán
Thành công!
Đặt hàng: 0909 4444 15, Giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
Giỏ hàng 0
Sản phẩm đã xem 0