Top

 

 

Mật Tông Tây Tạng

18/03/2015, 04:26:36 PM
Đại Uy Đức Kim Cương Đàn Thành

Đại Uy Đức Kim Cương tên Phạn là Diêm Mạn Đức Ca (Yamāntaka), ý là Bố Úy Kim Cương. Hán dịch là Đại Uy Đức Minh Vương.

Chi tiết

18/03/2015, 04:15:43 PM
Bất Động Minh Vương

Bất Động Minh Vương (Acala-vidya-rāja). Lại xưng là Bất Động Kim Cương Minh Vương (Acala-vajra-vidya-rāja), Bất Động Tôn (Acala-nātha), Vô Động Tôn, Vô Động Tôn Bồ Tát... là một trong 5 vị Đại Minh Vương, một trong 8 vị Đại Minh Vương.

Chi tiết

18/03/2015, 04:07:24 PM
A Súc Phật

A Súc Phật tên Phạn là Akṣobhya. Hán dịch là: A Súc, A Súc Tỳ, A Súc Bệ. Dịch ý là Bất Động, Vô Động, Bất Động, Vô Động, Vô Nộ, Vô Sân Khuể, Vô Phẫn Nộ... là Đức Phật Đà của Thế Giới Diệu Hỷ (Abhirati) ở phương Đông và là một trong năm Trí Như Lai

Chi tiết

18/03/2015, 03:57:24 PM
Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương Tâm Chú

Lăng Nghiêm Thần Chú gồm có 427 câu. Chú này được xưng là Chú Vương. Khi Đức Phật vì cứu Tôn Giả A Nan (Ānanda) cho nên từ trong Nhục Kế (Uṣṇīṣa) trên đỉnh đầu phóng ra trăng luồng ánh sáng vô úy báu, trong ánh sáng phun ra hoa sen ngàn cánh, có một vị Như Lai ngồi trên hoa sen. Vị Hóa Phật (Nirmāṇa-buddha) ấy cũng là Đế Thù La Thi (Tejoraśi), lại còn hiện ra hằng hà sa số vị Nội Mật Bồ Tát với Kim Cương Thần tràn đầy hư không.

Chi tiết

18/03/2015, 03:36:38 PM
Khổng Tước Minh Vương

Khổng Tước Minh Vương tên Phạn là Mahā-mayūra-vidya-rājñī (Đại Khổng Tước Minh Phi) dịch âm là Ma Ha Ma Du Lợi Du La Diêm. Lại có tên gọi là Kim DiệuKhổng Tước Minh Vương (Suvarṇābhāsasya mayūra-vidya-rājñaḥ)...

Chi tiết

Total: 33
Liên hệ Hướng dẫn Thanh toán
Thành công!
Đặt hàng: 0909 4444 15, Giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
Giỏ hàng 0
Sản phẩm đã xem 0